Hierarchia stopni

Egzaminy i stopnie

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminami w sekcjach Stowarzyszenia informuję, że nadal będą one przeprowadzane.
Dzięki corocznym testom uczniowie naszej organizacji uzyskują formalne potwierdzenie, że uczą się tego, czego powinni we właściwy sposób. W ciągu ponad trzydziestoletniego okresu działalności tzw. Słupskiej Szkoły Hu Lung Pai Kung Fu, regulaminy precyzujące wymogi egzaminacyjne były poddawane koniecznym modyfikacjom.
Wierzę, że obecni uczniowie z dużą satysfakcją zdobywają i będą zdobywać kolejne wpisy do legitymacji.

Stopień pierwszy

Jest to najniższy stopień w hierarchii.
Osoba, która się o niego ubiega powinna znać materiał podstawowy(Ji Ben Gong) stylów: Hu Lung Pai i Shaolin Quan.

Stopień drugi

Od ucznia zdającego na drugi stopień oczekuje się poprawnej znajomości kolejnych form stylu Hu Lung Pai.
Na tym poziomie oceniana jest również umiejętność praktycznego wykorzystania technik i koncepcji zawartych w formach.

Stopień trzeci

Kandydat na trzeci stopień powinien w sposób poprawny wykonywać bardziej zaawansowane formy stylu.
Ważnym punktem egzaminu jest prezentacja praktycznego zastosowania technik i koncepcji z form. Oceniana jest także wolna walka.

Stopień czwarty

Stopień czwarty jest poziomem asystenckim.
Osoba egzaminowana na ten stopień powinna wykazać się dobrą znajomością wcześniejszych form, a także kolejnej walki z cieniem z programu. Najbardziej wyczerpującą częścią egzaminu są walki z różnymi przeciwnikami.
Asystent może pomagać instruktorowi wykwalifikowanemu podczas zajęć. W niektórych przypadkach może on też prowadzić zajęcia samodzielnie, ale pod techniczną opieką instruktora wykwalifikowanego posiadającego minimum piąty stopień wtajemniczenia.
Pod słowem "opieka" należy rozumieć cykliczne konsultacje asystenta (i jego podopiecznych) z instruktorem posiadającym wyższy stopień, udział w seminariach stylowych, poddawanie się testom sprawdzającym itp.

Stopień piąty

Osoba ubiegająca się o stopień piąty zakończyła naukę stylu.
Ważnym elementem w ocenie wiedzy i umiejętności na tym poziomie jest zdolność zdającego do samodzielnej korekty technik (form) u siebie oraz uczniów.
Znaczy to, że posiadacz piątego stopnia jest w pełni odpowiedzialny za swój rozwój, co nie oznacza, że powinien zaniechać kontaktów z osobami legitymującymi się dłuższym stażem treningowym w stylu Hu Lung Pai.

Stopień szósty

Stopień szósty przyznawany jest posiadaczowi stopnia piątego za zasługi dla rozwoju i propagowania stylu.

Uwaga !

Powyższa hierarchia jest uznawana w sekcjach Hu Lung Pai Kung Fu w Polsce.
Wpisów do legitymacji może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona, zgodnie z regulaminem przyznawania stopni w Szkole Hu Lung Pai.
Szczegółowe uregulowania dostępne są u instruktorów prowadzących zajęcia.

maj 2006r.